State of Mind (Three Christs) (2017)

6.72 | ปี 2017

ในช่วงปลายยุค 50 นักจิตวิทยาผู้ทะเยอทะยานพยายามหาทางทดสอบขีดจำกัดของจิตใจมนุษย์ขณะรักษาผู้ป่วย 3 คนซึ่งเชื่อสนิทใจว่าตนเองคือพระเยซู

เผื่อคุณอาจจะชอบ